طراحی سایت
اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 09 آبان 1395
برگزاری جلسه  تیم مدیریت اجرایی بیمارستان امام حسین(ع) مهران

  برگزاری جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان امام حسین(ع) مهران

امتیاز: Article Rating
درراستای پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها درسال 95 جلسه تیم مدیریت اجرایی باحضور رییس بیمارستان دکترامامی ، مدیر، مترون، امور مالی، مدیرمنابع انسانی،مسئول بهبود کیفیت ومسئول فناوری اطلاعات درمحل دفتر ریاست این بیمارستان برگزار گردید.
دستورکار این جلسه پیاده سازی هرچه بهتر سنجه های اغتباربخشی بود که دراین راستا مصوباتی تدوین گردید که این مصوبات شامل:
1- ابلاغ شرح وظایف تیم مدیریت اجرایی وتیم حاکمیتی به اعضای تیم ها وامضای دوطرف
2- مروری بر سنجه های تیم حاکمیتی واجرایی
3- بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان دراسرع وقت
4- تشکیل تیم جهت بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه  تیم مدیریت اجرایی بیمارستان امام حسین(ع) مهران
ثبت امتیاز
جستجو