طراحی سایت
اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 25 مهر 1395
برگزاری کارگاه فرآیندنویسی

  برگزاری کارگاه فرآیندنویسی

امتیاز: Article Rating
کارگاه فرآیند نویسی توسط مسئول بهبود کیفیت بیمارستان با حضور تمام رابطین آموزشی واعتباربخشی ومسئولیت بخش ها درمحل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.
باتوجه به سنجه های واحد بهبود کیفیت ولزوم تدوین فرآیندهای کاری در تمام بخش های بیمارستان کارگاه آموزشی دراین خصوص برگزار گردید که دراین کارگاه تمام مراحل مربوط به تدوین یک فرآیند از ابتدا تا انتها به همراه شناسنامه فرآیند و ترسیم فلوچارت مطرح گردید .
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه فرآیندنویسی
  • برگزاری کارگاه فرآیندنویسی
  • برگزاری کارگاه فرآیندنویسی
ثبت امتیاز
جستجو