حداقل
همکار گرامی:

اطلاع و آگاهی از وقوع یک خطای تشخیصی،درمانی،دارویی،پرستاری و ...همواره میتواند در جلوگیری از تکرار دوباره آن خطا موثر باشد.به منظور کاهش اثرات غیرقابل جبران خطاهای پزشکی،خواهشمند است در صورت انجام یک پروسیجر خطا،مشاهده ی خطا و یا اطلاع از وقوع خطا نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایید.لازم به ذکر است هدف از تکمیل این فرم به هیچ عنوان قضاوت و یافتن مقصر نخواهد بود بلکه با بررسی علل آن از وقوع خطاهای مشابه جلوگیری خواهد شد.

سامانه پیشنهادات حداقل
جستجو