شماره: 32270
1399/10/22
آگهی مزایده واحد تزریقات

بیمارستان امام حسین (ع) مهران در نظر دارد
بخش تزریقات وپانسمان خود را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید لذا کسانی که مایلند شرکت نمایند ظرف مدت یک هفته کاری قیمت پیشنهادی خود را بصورت مکتوب به این بیمارستان ارسال نمایند.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن همراه09183424659روابط عمومی تماس حاصل نمایید
حق انتشار محفوظ است ©