بخش اتاق عمل

مجهز به دو اتاق عمل مجزا و با تجهیزات به روز و پیشرفته

سرپرستار بخش: خالد جاسمی 

تلفن بخش : 33823395

داخلی : 203

جستجو