اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 17 آذر 1398

  آگهی مزایده واگذاری تزریقات و پانسمان بیمارستان امام حسین(ع)

امتیاز: Article Rating


اگهی مزایده مرحله دوم


بیمارستان امام حسین مهران‌درنظر دارد بخش تزریقات و پانسمان خود را به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از کسانی که واجد شرائط شرکت در مزایده را دارند خواهشمند است از تاریخ 1398/09/18ظرف مدت سه روز جهت دریافت شرائط عمومی مزایده به واحد حسابداری بیمارستان مراجعه نمایند.لازم به ذکر است با توجه فوریت کار بمدت ۳روز کاری قیمت پیشنهادی خود را تحویل واحد حراست‌بیمارستان نمایند. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو