مدیر بیمارستان

ریاست بیمارستان

 

نام و نام خانوادگی: ایرج محمودی

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد  روانشناسی

تلفن تماس:33823392

 

 

 

 

جستجو