مدیر بیمارستان

ریاست بیمارستان

 

نام و نام خانوادگی: عسکر گهرلو ارکواز

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد پرستاری

تلفن تماس:33823392

 

 

 

 

جستجو