مدیر بیمارستان

مدیر داخلی بیمارستان امام حسین (ع) مهران

 

نام و نام خانوادگی: 

حسین برجی زاده

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد پرستاری

تلفن تماس:

08433823396

 

 

 

 

جستجو