مدیر بیمارستان

مدیر داخلی بیمارستان امام حسین (ع) مهران

 

نام و نام خانوادگی: حسین برجی زاده 

مدرک تحصیلی:  

تلفن تماس:

 

 

 

 

جستجو