طراحی سایت
بخش های اداری

بخش های اداری بیمارستان

نام واحد                                          شماره داخلی


پذیزش                                                  270

اسناد                                                   209

حاکمیت بالینی                                       243

فناوری اطلاعات                                       264

خدمات                                                  272

دارویی                                                  274

انبارمرکزی                                             276

ترخیص                                                 263                       

جستجو