بخش های اداری

بخش های اداری بیمارستان

نام واحد                                          شماره داخلی


پذیزش                                                  270

اسناد                                                   209

حاکمیت بالینی                                       243

فناوری اطلاعات                                       264

خدمات                                                  272

دارویی                                                  274

انبارمرکزی                                             276

ترخیص                                                 263                       

جستجو