بخش های اداری

بخش های اداری بیمارستان

جهت ارتباط ابتدا شماره تلفن 33823395 را شماره گیری نمایید سپس داحلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 

نام واحد        

تلفن داخلی     
پذیرش 270
اسناد و مدارک پزشکی 209
فناوری اطلاعات   264
خدمات 272
دارویی 274
ترخیص 263 
کارگزینی 245
دفتر پرستاری     210
مدارک پزشکی   209
حسابداری  248                   
مددکاری                        233                    
جستجو