بخش آنژیوگرافی

مجهز به دستگاه آنژیوگرافی زیمنس

پزشکان انجام دهنده آنژیوگرافی:

1-خانم دکتر حنا میرزا بیگی (متخصص قلب و عروق)

2-آقای دکتر امید آمالی (متخصص قلب و عروق)

3- آقای دکتر عسگر صوفی نیا (متخصص قلب و عروق)

4-آقای دکتر امیر بهمنی (متخصص قلب و عروق)

سرپرستار بخش: آقای محمد داوری

تلفن بخش: 33823395

داخلی : 273

جستجو