بخش اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان مجهز به 6 تخت مجهز به مانیتورینگ جهت بیماران تحت نظر اورژانسی و دو تخت CPR با امکانات کامل و استاندارد

سرپرستار بخش: آقای اکبر قاسمی

 کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

تلفن بخش : 33823395

داخلی: 251

جستجو