بخش بستری جنرال شامل بخش های:

1-داخلی مردان

2-داخلی زنان

3-جراحی مردان

4-جراحی زنان

5- اطفال

6-ایزوله تنفسی

 

شماره تماس بخش بستری:33823395

داخلی:212

سرپرستار :نگین هاشمی هزاوه
جستجو