بخش زایشگاه

بخش زایشگاه مجهز به چهار اتاقLDR با تجهیزات استاندارد و به روز

مسئول کارکنان بخش: خانم مریم گودرزی 

کارشناس مامایی

تلفن بخش: 33823395

داخلی : 204

جستجو