بخش پست کت

این بخش جهت ارایه خدمات پرستاری به بیماران بعد از آنژیوگرافی می باشد که شامل 6 تخت مجهز به مانیتورینگ و سیستم سانترال می باشد

تلفن بخش: 33823395

سرپرستار بخش: آقای سجاد عسکری نیا کارشناس ارشد پرستاری

جستجو