بخش آزمایشگاه

انجام آزمایش های بیوشیمی،میکروبیولوژی،هورمونی ، پاپ اسمیر و پاتولوژی 

مسئول فنی بخش: خانم دکتر فرنوش صداقتی (متخصص پاتولوژی)

مسئول کارکنان بخش : خانم فضلی (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

تلفن بخش : 3382395

داخلی : 266

جستجو