بخش رادیولوژی

 مجهز به دودستگاه آنالوگ و دیجیتال 

مسئول فنی بخش : دکتر فرهاد اشناب (متخصص رادیولوژی)

مسئول بخش : آقای ابراهیم جعفری

تلفن بخش : 33823395

داخلی : 268

جستجو