بخش سی تی اسکن

 مجهز به دستگاه سی تی اسکن زیمنس 

مسئول فنی بخش : دکتر فرهاد اشناب (متخصص رادیولوژی )

مسئول کارکنان بخش : آقای ابراهیم جعفری

تلفن بخش : 33823395

داخلی : 271

جستجو