بیمه های طرف قرار داد بیمارستان امام حسین مهران:

 

ردیف نام بیمه

1

تامین اجتماعی
2 سلامت
3 نیروهای مسلح
4 بانک تجارت
5 بانک کشاورزی
6 بانک ملت
7

بیمه مکمل سینا

8       بیمه مکمل دانا
9        بیمه مکمل کوثر
جستجو