شمسی

1386

سال بهره برداری

متر مربع

50000

مساحت کل

مترمربع

11000

زیر بنا

متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ملکی

نوع مالکیت

اعتباربخشی

درجه 2

درجه ارزشیابی

بخش

6

بخشهای بستری

تخت

96

تخت ثابت(مصوب)

تخت

50

کل تختهای فعال بیمارستان

بخش

3

پاراکلینیک

جستجو