روابط عمومی
 

نام و نام خانوادگی: شمس الدین ولی زاده

مدرک تحصیلی:  کارشناس علوم اجتماعی

تلفن تماس:09183424659

داخلی243

 

 

 

 

جستجو