ریاست بیمارستان

 

نام و نام خانوادگی: فرهاد شریفی

مدرک تحصیلی:  دکتری مدیریت منابع انسانی

تلفن تماس:33823392

 

 

 

 

جستجو