ریاست بیمارستان

 

نام و نام خانوادگی: مصیب کاظم زاده

مدرک تحصیلی:  دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن تماس:33823392

 

 

 

 

جستجو