بخش های اداری بیمارستان

جهت ارتباط ابتدا شماره تلفن 33823397 را شماره گیری نمایید سپس داحلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 

نام واحد        

تلفن داخلی     
پذیرش 270
اسناد و مدارک پزشکی 209
فناوری اطلاعات   264
خدمات 272
دارویی 274
ترخیص 263 
کارگزینی 245
دفتر پرستاری     210
مدارک پزشکی   209
حسابداری  248                   
مددکاری                        233                    
واحد روابط عمومی 243
جستجو